El testament vital

[ad#recordant-pagina-1]

  • Drets del pacient sobre la seva autonomia i la documentació clínica

La nova Llei 21/2000, de 29 de desembre, fa un tractament especial del dret de l’autonomia del pacient i contempla tot allò que fa referència a la documentació clínica generada als centres assistencials.

La novetat més destacada d’aquesta Llei és la possibilitat d’elaborar documents de voluntats anticipades en la part relativa a l’autonomia del pacient (testaments vitals o testaments biològics).

També s’estableixen criteris pràctics en referència al tractament de la documentació clínica i, en concret, de la història clínica, és a dir, al conjunt de documents que configuren l’historial mèdic de cada persona.

Així mateix, es regulen els drets dels usuaris en relació amb la documentació clínica, el tractament que han tingut en els diversos nivells assistencials, l’accés a la informació que conté, qui hi pot accedir i en quines condicions, i els terminis durant els quals aquesta informació s’ha de conservar.

  • Normativa

LLEI 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica. (DOGC núm. 3303 publicat el 11/01/2001)
EDICTE de 5 de març de 2009, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica. (DOGC núm. 5337 publicat el 12/03/2009)

Entitat responsable
Direcció General de Salut Pública
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d’informació detallats al quadre lateral.

[ad#recordant-pagina-1]

  • Registre de documents de voluntats anticipades

La llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, com un pas més en el procés de responsabilització de la ciutadania en les decisions relatives a la seva salut, introdueix la possibilitat d’elaborar documents de voluntats anticipades.

El Registre de voluntats anticipades, adscrit a la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut, en el qual a sol•licitud de la persona atorgant, s’inscriuen els documents de voluntats anticipades, independentment que s’hagin emès davant notari o notària o de testimonis.

  • Els objectius del Registre de voluntats anticipades són els següents:

a)Facilitar el coneixement de l’existència de documents de voluntats anticipades i del seu contingut.

b)Facilitar l’accés als documents de voluntats anticipades i la seva consulta, de manera àgil i ràpida, per part de les persones professionals que, en els supòsits que preveu la Llei 21/2000 de 29 de desembre, hagin de conèixer les orientacions i instruccions que s’hi contenen, mitjançant la creació d’un fitxer automatitzat.

El procediment d’inscripció en el Registre de voluntats anticipades s’inicia mitjançant sol•licitud de la persona atorgant del document, en els termes que estableix aquest article.

La sol•licitud comporta l’autorització per a la cessió de les dades de caràcter personal que es continguin en el document de voluntats anticipades al professional mèdic responsable.

En cas que el document de voluntats anticipades s’hagi emès davant de testimonis, s’ha de presentar l’original juntament amb l’escrit de sol•licitud d’inscripció registral segons la instància-model que estableix en l’annex 1.

En cas que el document de voluntats anticipades s’hagi autoritazat notarialment amb la identificació prèvia de l’atorgant, s’ha de presentar una còpia autenticada, acompanyada amb un escrit de sol•licitud d’inscripció registral que no s’ha de’ajustar al model normalitzar establert en aquest decret.

Correspon a la persona titular de la Direcció General de Recursos Sanitaris autoritzar o denegar la inscripció en el Registre de voluntats anticipades.

La inscripció en el registre és automàtica respecte dels documents de voluntats anticipades atorgats notarialment amb la identificació prèvia de l’atorgant.

La inscripció al registre determina la incorporació per part de la Direcció General de Recursos Sanitaris del document de voluntats anticipades en el fitxer automatitzat que preveu l’article 5.

La persona atorgant del document inscrit pot, en qualsevol moment, accedir al registre de documents de voluntats anticipades per revisar el contingut del document.

S’entén per metge o metgessa responsable el qui, en aquell moment concret, presta assistència a la persona malalta.

L’accés del metge o metgessa responsable al registre es farà a través de comunicació telemàtica al fitxer automatitzat del registre.

El document de voluntats anticipades és susceptible de revocació en qualsevol moment per part de la persona atorgant.

La inscripció en el registre de voluntats anticipades d’un document que revoqui parcialment o totalment un document prèviament inscrit ha de seguir els procediments que estableix aquest Decret per a la primera inscripció.

Llevat que la persona atorgant manifesti en un document de voluntats anticipades la seva voluntat que un document anteriorment emès subsisteixi, en tot o en part, el document posterior atorgat vàlidament revoca l’anterior.

El departament de Sanitat i Seguretat Social podrà formalitzar convenis de col•laboració amb l’Il•lustre Col•legi de Notaris de Catalunya per facilitar la transmissió telemàtica de documents de voluntats anticipades autoritzats notarialment.

  • Informació addicional

• Model orientatiu de document de voluntats anticipades

  • Normativa

DECRET 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades.(DOGC núm. 3665 publicat el 27/06/2002)
LLEI 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica. (DOGC núm. 3303 publicat el 11/01/2001)

Entitat responsable
Departament de Salut
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d’informació detallats al quadre lateral.

[ad#recordant-pagina-1]