Plans de jubilació

A diferència dels plans de pensió (que són proposats essencialment per entitats bancàries o d’estalvi) els plans de jubilació són productes promoguts majoritàriament per companyies d’assegurances. Però les diferències entre els plans de pensió i de jubilació es concreten també en molts altres aspectes.

En tots dos casos la base del plantejament són les quotes o aportacions periòdiques dels titulars que l’entitat gestora del plans invertirà per tal d’obtenir-ne un rendiment. Però hi ha diferències notables que cal tenir en compte:

  • Una de les diferències és la liquidesa, que és molt més gran en els plans de jubilació que en els de pensions, donat que en un pla de jubilació en qualsevol moment es poden rescatar les quantitats aportades (amb el pagament d’una comissió, evidentment, que ha de constar en el contracte)
  • En els plans de jubilació, també, normalment es coneix per contracte l’interès garantit que s’obtindrà pels imports que es vagin aportant.
  • D’altra banda, els plans de jubilació es poden contractar fixant qualsevol data per al cobrament total dels imports del pla, sense que hagi de coincidir en absolut amb l’edat de la jubilació.

Finalment, s’ha de tenir ben present que els plans de jubilació no desgraven fiscalment. Per tant, com que el titular ja ha pagat impostos en la seva declaració de la renda, ja no en pagarà més quan cobri l’import del pla de jubilació, sigui en un sol cobrament o en els cobrament periòdics acordats. Sí que haurà de tributar, però, pel conjunt d’interessos que haurà produït el capital acumulat. Per últim, el conjunt de les diferències de plantejament entre els plans de pensions i els de jubilació fan que la rendibilitat dels plans de jubilació sigui habitualment menor que la dels plans de pensions, però que per la seva flexibilitat puguin ser molt interessants.